wiata

Wiata BHP

Zobacz katalog Pobierz DTR

Przeznaczone jest do podniesienia poziomu bezpieczeństwa i komfortu pracy w miejscach, które wyznaczono jako stanowiska robocze. Znajduje zastosowanie przy organizacji punktów, w których zestawione są środki wspomagające/umożliwiające pracę lub/oraz środki ochrony indywidualnej, lub zbiorowej.

Wiata BHP została zaprojektowana jako kompletny zestaw gotowy do rozłożenia w sposób szybki i łatwy.

Przeznaczone jest do podniesienia poziomu bezpieczeństwa i komfortu pracy w miejscach, które wyznaczono jako stanowiska robocze. Znajduje zastosowanie przy organizacji punktów, w których zestawione są środki wspomagające/umożliwiające pracę lub/oraz środki ochrony indywidualnej, lub zbiorowej.

Charakterystyczne elementy:

 • Oświetlenie
 • Tablica informacyjno narzędziowa
 • Systemowe punkty do podnoszenia
 • Możliwość przykotwienia do podłoża bądź zastosowania balastów obciążających. 
 • Stężenia wzmacniające słupy

Projekt zadaszenia roboczego wykonany został w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi:

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn
 • DYREKTYWA 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniającej dyrektywę 95/16/WE (Dz. Urz. UE L 157 z 09.06.2006, str. 24)
 • PN-EN ISO 12100:2012
  • Bezpieczeństwo maszyn 
  • Ogólne zasady projektowania   
  • Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka

PrOdukty

Siatki LiteMESH
Szubienica
Linia życia
Podesty rozładunkowe / wysuwnice budowlane
Skrzynie antywłamaniowe SOLIDBOX
Kontenery samowyładowcze – muldy samowyładowcze
Hale stalowe z płyt warstwowych
Siatka T
Schodnie i pomosty
Spider
Kosze transportowe
Wiaty BHP
Wózek kastry budowlanej
Kontener na gruz
Lej do betonu